Menu Zamknij

TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI Rafał Sochacki z siedzibą w Białymstoku, ul. Skowronkowa 31B, 15-584 Białystok uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.02.03.02-20-0056/20 pn. „Wzrost innowacyjności w firmie TD Sochacki poprzez wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu i sprawdzeniu mieszanki kruszywowej z odpadów” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-20-0056/20-00 z dnia 10.08.2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa

TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI Rafał Sochacki