Menu Zamknij

Projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania ekologicznej hydrofobowej mieszanki mineralno- cementowo-emulsyjnej do zastosowań w budownictwie drogowym”.

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1679/19

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałania 3.2.22 Kredyt na innowacje technologiczne

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 8.541.125 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 8.541.125 PLN

Współfinansowanie UE: 5 978 787,50 PLN

Głównym celem projektu jest skomercjalizowanie wyników własnych prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania hydrofobowej mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej z zastosowaniem destruktu asfaltowego i środków ulepszających.