Menu Zamknij

„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa przez wdrożenie ekoinnowacji oraz przyjaznych dla środowiska technologii w budownictwie drogowym”

Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0230/17

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, typ projektu: ekoinnowacje

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 535 532,60 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 4 974 071,14 PLN

Współfinansowanie UE: 3 481 049,79 PLN

Celem projektu jest wdrożenie zasobooszczędnych usług dla budownictwa drogowego oraz ekoinnowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych będących podstawą budowy przewagi konkurencyjnej.